My jdeme do komunálních voleb za Vás

Program

 Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté
Volební program pro komunální volby do zastupitelstva
Města Stříbra v roce 2010. 


Jdeme do komunálních voleb za Vás
Náš věkový průměr je necelých 41 let. Jsme naprosto finančně nezávislí na peněžní politice města
a členové sdružení SNK ED-živnostníci nejsou zakázkově propojeni s městem.
Prosazujeme transparentnost všech činností města  a maximální informovanost veřejnosti.
Do voleb jdeme především proto, že nás zajímá kvalita života ve Stříbře, chceme se aktivně podílet na rozhodování v důležitých otázkách rozvoje města ( cítíme jakési odstavení veřejnosti od rozhodování ).


Máme čistý štít
Všichni kandidáti čestně prohlašují, že proti nim není vedeno trestní stíhání, nedluží žádné finanční částky vyplývající z povinnosti platit zákonné poplatky státu či městu.


Máme zájem o fungování města i mimo volby
Velká většina z nás je delší dobu aktivní při fungování města i mimo svá povolání,
působí v neziskových organizacích a spolcích, nebo se věnuje práci s mládeží. Pracujeme v komisích a výborech zřízených městem. Je za námi už spousta práce pro občany Stříbra.
Naše účast v komunálních volbách je jen logickým pokračováním naší činnosti.


Pokusíme se získat peníze z EU pro rozvoj Stříbra
Do roku 2013 bude možné čerpat z evropských dotačních titulů pro ČR další nemalé finanční částky.
Naší prioritou je získat z tohoto obnosu pro naše město co nejvíce.
Občané města Stříbra si bezesporu zaslouží dynamický rozvoj města Stříbra, který zabezpečíme právě
z části dotací z EU.


Přinášíme koncepci a spolupráci
Jsme si plně vědomi dlouhodobého efektu a důsledků jednotlivých rozhodnutí zastupitelů, proto prosadíme vznik dlouhodobých strategií a rozhodování o klíčových problémech ve spolupráci se všemi aktivními představiteli veřejnosti a spolky. Stojíme i o spolupráci obcí mezi sebou navzájem, především v různých mikroregionálních svazcích, nebo zahraniční spolupráci s partnerskou obcí. Naprosto však oželíme spolupráci pouze starostů bez skutečného dopadu do života občanů.


Prosazujeme využívání moderních technologií
Požadujeme maximální využití internetu, e-mailu a SMS zpráv ke zveřejňování informací
a komunikaci občanů s úřadem. Oběma stranám to přinese úsporu času a dostupnost veškerých informací z jednoho místa. Elektronická komunikace také může významně zamezit korupčnímu jednání.


Považujeme se za "nový vítr do plachet"
Ekologie a zvýšení zaměstnanosti je naším nejvýznamnějším cílem.
Zaměstnanost chceme zvýšit atraktivními pobídkami firmám, které by mohly mít zájem zrekonstruovat
a znovu využít průmyslové objekty a ostatní ( které v současnosti chátrají ) a podpořit tak vznik nových pracovních míst pro naše občany. Ekologii vnímáme jako úsporu zdrojů energie, ale současně nám není lhostejný odraz některých ekologických zásahů do obrazu našeho města (fotovoltaika, větrné elektrárny). Co se týče třídění odpadu, hodláme zvýšit počet míst s kontejnery pro tříděný odpad tak, aby byly co nejdostupnější pro každého občana.

Ušetříme Vám peníze
Snížíme poplatek za svoz pevného domovního odpadu pro občany v závislosti na skutečném množství vyprodukovaného odpadu. Každý občan bude mít možnost ovlivnit výši poplatku tím, že si určí četnost vývozů a počet nádob na PDO.
Daň z nemovitosti snížíme na polovinu současné výše ( změníme platnou obecně závaznou vyhlášku tak, že snížíme koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ).
Poplatek ze psů budou hradit jen občané vlastnící 2 a více psů.